Oferta

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest stosownie do wymagań określonych w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), w krajowych standardach rewizji finansowej, w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Zlecenia badań sprawozdań finansowych realizowane są przez zespół pod kierunkiem przy udziale doświadczonego biegłego rewidenta, a uzyskane w związku z wykonaniem badania informacje traktujemy jako poufne. Corocznie badamy jednostkowe sprawozdania finansowe kilkudziesięciu jednostek, w tym także skonsolidowane sprawozdania finansowe Grup Kapitałowych.

Rezultatem prac audytorskich jest przygotowanie dla badanego podmiotu:

 • opinii o prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • raportu z badania sprawozdania finansowego, który zawiera szczegółowe ustalenia uzupełniające wydaną opinię.

Na życzenie Klienta opinię i raport przygotowujemy w języku obcym.

Dotychczas przeprowadzaliśmy badania sprawozdań finansowych takich jednostek jak:

 • spółki, których akcje notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • pozostałe jednostki, których akcje nie są dopuszczone do publicznego obrotu, w tym głównie z sektora przemysłowego, usługowego i handlowego,
 • jednostki komunalne
 • uczelnie wyższe

Oprócz badania sprawozdań finansowych świadczymy usługi w zakresie przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych.

Ponadto przeprowadzamy audyt działalności statutowej wyższych uczelni zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Wynikiem świadczonej usługi jest sporządzenie sprawozdania z audytu.

Celem przeprowadzenia audytu działalności statutowej jest wydanie przez nas opinii w zakresie:

 • wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem lub prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową,
 • realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie,
 • poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.

Ponadto przeprowadzamy audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z programów pomocowych Unii Europejskiej.


Konsultacje tematyczne

KBR Spółka z o.o. świadczy doradztwo tematyczne związane z rozszerzeniem profilu dotychczasowej działalności, ze zmianą organizacyjną dotyczącą połączenia, podziału, przekształcenia, jak również sprzedaży lub zakupu przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

Konsultacje tematyczne wykonujemy kompleksowo i przy zachowaniu najwyższej staranności, z wykorzystaniem naszej wiedzy i zdobytego w praktyce doświadczenia, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Zakres konsultacji tematycznych obejmuje:

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia, sprawnego poprowadzenia i zakończenia założonego postępowania;
 • ocena skutków prawnych, podatkowych i rachunkowych podejmowanych działań;
 • wskazanie wpływu podjętych działań na relacje z pracownikami, kontrahentami i organami administracji państwowej,
 • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek.

Księgi rachunkowe i podatkowe

Zmieniające się prawo podatkowe i bilansowe powoduje, że przedsiębiorcy decydują się na powierzenie swoich ksiąg rachunkowych i podatkowych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, w ramach outsourcingu usług księgowych, koncentrując swoje zasoby i środki finansowe na najistotniejszych zadaniach zasadniczej sfery działalności.

Spółka świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów dla podmiotów gospodarczych, zróżnicowanych pod względem charakteru prowadzonej działalności (handel, budownictwo, produkcja, usługi, export, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe), jej rozmiarów oraz stosunków własnościowych.

W ramach usług księgowych KBR Spółka z o.o. oferuje:

 • Prowadzenie w pełnym wymiarze usług autsoursingowych z zakresu księgowości,
 • Przygotowywanie rozliczeń podatkowych , rozliczeń z ZUS oraz spraw pracowniczych ( sporządzanie listy płac),
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań niezbędnych do prawidłowego zarządzania jednostką,

Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego firmom oraz instytucjom z branży handlu i usług, produkcji dóbr i usług konsumpcyjnych oraz przemysłowych oraz małym i średnim przedsiębiorcom, proponując:

 • bieżący nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem,
 • sporządzanie odwołań od decyzji skarbowych,
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych,
 • kompleksowa obsługa powstających podmiotów,
 • pomoc w wyborze formy prawnej,
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych,
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w pełnym zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od nieruchomości, podatku lokalnego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych CIT i PIT
 • występowanie o nadanie numeru identyfikacji podatnika (NIP) oraz aktualizacja danych w razie ich zmiany,
 • przygotowywanie – w razie wystąpienia takiej potrzeby - innych dokumentów, rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych obejmuje:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i rejestracji pracodawcy i pracowników  do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych,
 • przygotowanie list płac oraz sporządzanie i złożenie w odpowiednich instytucjach odpowiadających im dokumentów rozliczeniowych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia),
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA) oraz wszystkich rodzajów deklaracji ZUS,
 • zarządzanie dokumentacją kadrową - prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy).
 •  

Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

W ramach ekspertyz KBR Spółka z o.o. oferuje:

 • analizy finansowe, biznesplany, przeglądy due diligence,
 • wycena wartości przedsiębiorstw, wycena majątku, wycena aportów,
 • opracowanie zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji : obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, inwentaryzacyjne.

Analizy finansowe, biznesplany, due diligence

KBR Spółka z o.o. proponuje opracowania, które ułatwiają podjęcie decyzji w wyborze kierunku rozwoju, uruchomienia nowej działalności lub korzystnym ulokowaniu kapitału, prowadzenie inwestycji we własnym zakresie lub przy współudziale innych firm, poszukują rynków zbytu, metod sprzedaży. Służą temu : wszelkiego rodzaju analizy ekonomiczno-finansowe, biznesplany, analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, programy restrukturyzacyjne, czy naprawcze dla celów postępowania ugodowego lub układowego.

Na potrzeby połączeń lub przejęć przedsiębiorstw wykonujemy raporty due diligence, polegające na szczegółowym badaniu oraz wycenie podmiotów będących celami potencjalnej transakcji.

Wycena wartości przedsiębiorstwa, majątku, wycena aportów

Sporządzamy wyceny związane ze zmianą statusu własnościowego, np. prywatyzacja, fuzja, wykup bądź przejęcie przedsiębiorstwa, emisja papierów wartościowych, zakup akcji lub obligacji. Przy wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa, jego majątku wykorzystujemy kilka metod wybranych indywidualnie do każdej firmy, uwzględniając złożoność uwarunkowań, w jakich dokonuje się wyceny.

Dokonujemy wycen aportów do spółek na zlecenie sądów gospodarczych oraz wycen składników majątkowych do celów aktualizacji wartości.

Zakładowe plany kont, polityki rachunkowości, instrukcje: obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, inwentaryzacyjne

Potrzeba zabezpieczenia mienia, odzwierciedlenia całokształtu działalności gospodarczej, sytuacji majątkowej i osiąganych efektów ekonomicznych wymaga dobrze zorganizowanego systemu rachunkowości, sprawnego i rzetelnego udokumentowania zdarzeń gospodarczych oraz skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

Sprawny system zarządzania wymaga indywidualnie opracowanych dokumentów:

 • zakładowa polityka rachunkowości,
 • zakładowy plan kont wraz z komentarzem,
 • instrukcja obiegu dokumentów,
 • instrukcja kontroli wewnętrznej,
 • instrukcja inwentaryzacyjna,

Opracowania te precyzują zakresy obowiązków poszczególnych służb przedsiębiorstwa, a ich zadaniem jest usprawnienie pracy i podniesienie jej jakości poprzez stworzenie podstaw prawidłowej organizacji pracy, zarządzania oraz kontroli działalności gospodarczej, szczególnie z punktu widzenia legalności, rzetelności, a także uzasadnienia celowości dokonanych operacji gospodarczych.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm na wymienione dokumentacje proponujemy Państwu w pełni profesjonalne usługi w tym zakresie.


Usługi atestacyjne i inne usługi biegłego rewidenta

KBR Spółka z o.o. świadczy usługi atestacyjne, wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, w tym m.in.:

 • badanie planu przekształcenia, w tym badanie wyceny aktywów i pasywów (w trybie uproszczonym przekształcenia),
 • badanie planu połączenia,
 • badanie planu podziału,
 • badanie sprawozdania założycieli bądź sprawozdania zarządu spółki akcyjnej jeśli przewidziane są wkłady niepieniężne (aporty),
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólników,
 • wycena akcji spółki akcyjnej podlegających przymusowemu wykupowi lub wykupowi w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności,
 • audyt wykonania przez inwestorów zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych.

W dotychczasowej działalności, na zlecenie sądów gospodarczych, zrealizowaliśmy zlecenia z wyżej wymienionego zakresu, będąc wybierani m.in. przez sądy rejonowe w Katowicach, Gliwicach.

tworzenie stron www: Aptus.pl | pozycjonowanie strony: RankHouse.pl
copyright by KBR Sp. z o.o.